Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ - Κ.Μ.)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                                   ΜΕΓ/ΛΗ:  5 - 5 - 2015
                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1424 
Προς:  Γ.Δ./ΟΡ.: κ. Νικολακάκο Π.

Θέμα: Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ - Κ.Μ.)
  
Κύριε Γενικέ, 
Σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης - συζήτησης μαζί σας και με βάση τη δέσμευση σας σε συνάντηση της προηγούμενης Διοίκησης, της ΓΕΝΟΠ και των Σωματείων του χώρου επανερχόμαστε στο ζήτημα της τροποποίησης του ΕΚΑ - Κ.Μ. που έχει συντάξει η ΔΛΚΜ και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά την τροποποίηση στη σελίδα 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, Άρθρο 9 του ισχύοντος ΕΚΑ-Κ.Μ. (ΟΑΕ 230.1/1) σχετικά με την ελάχιστη σύνθεση προσωπικού επάνδρωσης των Κυρίων Μηχανημάτων των ορυχείων του ΛΚΜ όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σελίδα 27. 
Στη διαδικασία της παραπάνω τροποποίησης επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα η αναγκαία διαβούλευση με την ΕΥΑΕ/ΛΚΜ και τα Σωματεία του χώρου. 
Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε το παραπάνω θέμα, ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα και θα έχουμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε τις θέσεις μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Γίδη Κ.
Τ.Α./ΛΚΜ: κ. Σταθουλόπουλο Δ.

Παραχώρηση εργασιών λίπανσης Τ/Δ σε εργολαβία από τη ΔΛΚΜ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                             ΜΕΓ/ΛΗ:  4 - 5 - 2015
                                                                             Αρ. Πρωτ.:  1422

Προς:  Γ.Δ./ΟΡ.: κ. Νικολακάκο Π.

Κύριε Γενικέ,

Πληροφορούμαστε με έκπληξη ότι η ΔΛΚΜ μελετά και ετοιμάζει διακήρυξη για να παραχωρήσει σε εργολαβία τις εργασίες λίπανσης αναδιπλωτών, των σταθμών κίνησης (κεφαλές) και σταθμών επιστροφής (ουρές) των ταινιόδρομων.
Οι εργασίες αυτές μέχρι σήμερα γίνονταν από το μόνιμο προσωπικό του ΛΚΜ.
Η επιλογή αυτή δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για τους λόγους τους οποίους προκρίνει η ΔΛΚΜ για μία εργασία η οποία μπορεί να εκτελείται από τη ΔΕΗ. 
Η παραχώρηση των εργασιών αυτών σε εργολαβία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τοποθέτηση του νέου Προέδρου και ΔΝΣ της Επιχείρησης για μείωση των εργολαβιών στην  ακρόαση του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά:
·      Την ακύρωση κάθε σχεδιασμού για την παραχώρηση των παραπάνω εργασιών λίπανσης του πάγιου εξοπλισμού σε εργολαβία και την εκτέλεση τους από προσωπικό του ΛΚΜ με την συνδρομή και έκτακτου προσωπικού. 
Το συνδ. κίνημα στο χώρο αγωνίζεται για  τον περιορισμό των εργολαβιών και την επάνδρωση των συνεργείων με εργατοτεχνικό προσωπικό. 
Σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιήσουμε την ευκολία παράδοσης σε εργολάβους από τη ΔΛΚΜ των παραπάνω εργασιών η οποία οδηγεί σε απαξίωση του προσωπικού και σε βάρος των συμφερόντων της Επιχείρησης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Γίδη Κ.