Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

ΔΕΗ: Μειωμένα κατά 63% τα καθαρά κέρδη εξαμήνου


Πτώση 63% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο α’ εξάμηνου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και διαμορφώθηκαν σε € 128,8 εκατ., ελαφρώς χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών, έναντι € 347,9 εκατ. πέρυσι.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.719,1 εκατ. από € 2.894,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010, μειωμένος κατά € 175,4 εκατ. (-6,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 59 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (α’ εξάμηνο 2010: € 101,3 εκατ.).
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την απεργία του Ιουνίου, η επίπτωση της οποίας εκτιμάται σε € 35 εκατ.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)διαμορφώθηκαν σε € 603,8 εκατ. έναντι € 821,1 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά € 217,3 εκατ. (-26,5%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 22,2%, σε σύγκριση με 28,4% το α’ εξάμηνο 2010.
Τα προ φόρων κέρδη του α’ εξαμήνου 2011, ανήλθαν σε € 185,4 εκατ., έναντι € 463,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά € 278,2 εκατ. (-60%).
Τα καθαρά κέρδη δεν έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη φόρου γιαέκτακτη εισφορά, καθώς ο σχετικός νόμος για τα εταιρικά κέρδη του 2011 δεν έχει ακόμη ψηφιστεί.
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το α’ εξάμηνο του 2011 κατά 67 GWh (+0,2%) στις 29.334 GWh έναντι 29.267 GWh το α’ εξάμηνο του 2010. Εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,8% περίπου (529 GWh).
Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 1.323 GWh (-5,3%), σε 23.600 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,9%, έναντι 9% στο α’ τρίμηνο του 2011. Ανακόπτεται ο ρυθμός μείωσης των εσόδων κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων και της μειωμένης ζήτησης σε κατηγορίες πελατών χαμηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ ο ρυθμός απώλειας μεριδίου σταθεροποιείται.
Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 6,2% (1.533 GWh) και 7,4% (€ 192,2 εκατ.) αντίστοιχα.
Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ εξάμηνο 2010 ήταν 78%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 2.153 GWh. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε και από την απεργία του Ιουνίου.
Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκαν σε 827 GWh από 1.002 GWh το α’ εξάμηνο 2010 (-17,5%).
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, το α’ εξάμηνο 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 120 GWh έναντι 133 GWh το α’ εξάμηνο 2010, μείωση 13 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 15,6%. Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 5,4 εκατ. έναντι € 5,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010.
Η υδροηλεκτρική παραγωγή, σε σχέση με το 2010 που ήταν η καλύτερη υδρολογικά χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε το α’ εξάμηνο του 2011 κατά 45% (1.557 GWh), ενώ για το β’ τρίμηνο του 2011 κυμάνθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
Σε επίπεδο εξαμήνου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το α΄ εξάμηνο του 2010 (13.073 GWh έναντι 13.060 GWh αντίστοιχα). Το β’ τρίμηνο 2011 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 806 GWh (-12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) εκ των οποίων 625 GWh εκτιμάται ότι σχετίζεται με την απεργία του Ιουνίου.
Το α’ εξάμηνο 2011, το 37,4% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 30,4% το α’ εξάμηνο 2010. Αντίθετα, και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία απορρόφησε το 20,5% του κύκλου εργασιών, έναντι 22,3% το α΄εξάμηνο 2010.
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειαςείναι αυξημένες κατά € 148,8 εκατ., αύξηση 17,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (€ 123,5 εκατ.) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (€ 32,4 εκατ.).
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, ανέρχεται σε € 98 εκατ. περίπου, μεταξύ των δύο περιόδων (-13,4%), καθώς η επίδραση της εφαρμογής των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010 άρχισε να λογιστικοποιείται στο β’ τρίμηνο του 2010.
Σημειώνεται ότι στη μείωση της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίαςσυνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€ 63,3 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 668 εργαζόμενους, σε 21.288 την 30/6/2011 από 21.956 την 30/6/2010. Η μείωση το α’ εξάμηνο 2011 ανέρχεται σε 557 εργαζόμενους. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε και η μείωση κατά € 18 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,3% των αντίστοιχων ωρών, παρά το μειωμένο προσωπικό.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :
«Στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνεται επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των εσόδων, λόγω ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων, ενώ παρατηρείται σταθεροποίηση της απώλειας μεριδίου αγοράς στους πελάτες υψηλού περιθωρίου κέρδους.
Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, αναμένεται ότι, με τονεξορθολογισμό των τιμολογίων, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και με τις προβλεπόμενες περαιτέρω προσαρμογές των τιμολογίων το 2012, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι τιμολογιακές στρεβλώσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 22,2%, καθώς, παρά τη σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας κατά 13,5%, σημειώθηκε αύξηση της δαπάνης του ενεργειακού ισοζυγίου κατά 12,4% και μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,1%, λόγω και της μειωμένης εγχώριας ζήτησης.
Καθώς το χρηματοοικονομικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για περαιτέρω μείωση κόστους και βελτίωση των ταμειακών ροών. Θέλουμε να μετατρέψουμε τη ΔΕΗ σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικότερο οργανισμό, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί κερδοφόρα σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η ενίσχυση των εσόδων μας μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και η είσοδος σε ξένες αγορές και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραμένει ανάμεσα στις βασικές μας προτεραιότητες και θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία μας παρουσιαστεί, η οποία οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας μας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης.
Παράλληλα, η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να απολήγει στη δίκαιη αποζημίωση για το σύνολο των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά € 178,7 εκατ. (-6,9%), από € 2.607,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010 σε € 2.428,8 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου των πωλήσεων κατά 5,3% (1.323 GWh), λόγω της απώλειας μεριδίου στην εγχώρια λιανική αγορά (μερίδιο 93% το α’ εξάμηνο 2011 από 97,4% το α’ εξάμηνο 2010). Σημειώνεται ότι στο β’ τρίμηνο η απώλεια μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ συγκρατήθηκε στις 4,1 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 4,7 ποσοστιαίων μονάδων στο α’ τρίμηνο.
Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής :
- μείωση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 2,3%.
- μείωση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 18,2%.
- μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 16,2%.
- μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσεως κατά 7,3%.
- αύξηση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Υψηλής Τάσεως κατά 7,2%.
- μείωση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 2,7%.
- αύξηση των εξαγωγών κατά 210 GWh.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
H μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας εκμετάλλευσης μεταξύ του α’ εξαμήνου 2011 και του α’ εξαμήνου 2010 ανήλθε σε € 87,3 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου αριθμού αποχωρήσεων προσωπικού σε σχέση με τις προσλήψεις και της μείωσης της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες. Μειωτική ήταν επίσης η επίδραση από το carry over της εφαρμογής των Νόμων 3833 και 3845 του 2010.
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 41,9 εκατ. (2%), από € 2.073,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, σε € 2.115,3 εκατ.
Ειδικότερα:
Η μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 258 GWh, παρά την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της σχετικής δαπάνης κατά € 35,2 εκατ. από € 232,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, σε € 197,2 εκατ.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 163 GWh (-7%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2010, τόσο λόγω της σχεδόν μηδενικής αντίστοιχης παραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το α’ εξάμηνο 2011 όσο και της μειωμένης παραγωγής από πετρέλαιο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά κατά 78 GWh. Αντίθετα, οι τιμές του μαζούτ και του diesel εκφρασμένες σε Ευρώ, αυξήθηκαν κατά 17,5% και 52,5%, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η δαπάνη κατανάλωσης υγρών καυσίμων αυξήθηκε κατά € 60,5 εκατ. (+21,8%) από € 277,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, σε € 338 εκατ. το α’ εξάμηνο 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης κατανάλωσης diesel, η οποία σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την προαναφερθείσα αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Παρά τη μείωση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 175 GWh (-17,5%), η αύξηση των τιμών εισαγωγών της ΔΕΗ κατά 10,7% και η αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 776 GWh (+16%), καθώς και η αύξηση της μεσοσταθμικής τιμής αγοράς ενέργειας από το Σύστημα κατά 16,6%, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για αγορές ενέργειας κατά € 123,5 εκατ. (+37,3%) από € 330,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010 σε € 454,2 εκατ.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά ανήλθαν σε € 53,8 εκατ., σημειώνοντας μείωση € 7,5 εκατ. περίπου (-12,2%) σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2010, η οποία οφείλεται στη μείωση των προβλέψεων για εκκρεμοδικίες κατά € 13,7 εκατ., μείωση η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά € 6,3 εκατ.
Οι αποσβέσεις το α’ εξάμηνο 2011 ανήλθαν σε € 335,5 εκατ. έναντι € 291,6 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, αυξημένες κατά € 43,9 εκατ. (+15,1%).
Τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε € 1,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011 και αφορούν τα κέρδη από τις συμμετοχές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το α’ εξάμηνο του 2010 ήταν € 1 εκατ.
Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν σε € 81,7 εκατ. από € 61,1 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, αύξηση € 20,6 εκατ. (+33,7%), κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της αύξησης του χρέους κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 457,4 εκατ. έναντι € 489,6 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010. Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α’ εξάμηνο 2011 είναι η ακόλουθη:
- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 55,1 εκατ.
- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 157,3 εκατ.
- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 43,3 εκατ.
- Επενδύσεις σε έργα Διανομής: € 186,9 εκατ.
- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 13,2 εκατ.
Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.302,4 εκατ. αυξημένο κατά € 92,1 εκατ. έναντι της 31.12.2010 (€ 4.210,3 εκατ.) και αυξημένο κατά € 348,4 εκατ. έναντι της 30.6.2010.
Διαβάστε επάνω αναλυτικά τα αποτελέσματα α' τριμήνου της ΔΕΗ


http://energypress.gr

ΓΕΝΟΠ: θα εμποδίσουμε την πώληση λιγνιτικών Μονάδων


Η ΠΩΛΗΣΗ  ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ;
ή
ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ;

Όσοι παρακολουθούν την πορεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ γνωρίζουν καλά ότι αυτό το συνδικάτο δεν αλλάζει εύκολα τις θέσεις του και για να το κάνει πρέπει να πειστεί ότι θα είναι προς όφελος του λαού.
Περισσότερα...

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Η αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη των καταναλωτών και των εργαζόμενων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                         
Αλλαγή ωραρίου εργασίας

Συνάδελφοι - ισσες

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την προοπτική της ΔΕΗ η οποία βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα ποικιλώνυμων οικονομικών συμφερόντων - η εκποίηση, η διάλυσή και το ξεπούλημα της είναι στην επικαιρότητα - η αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 δεν εξυπηρετεί  καμία ανάγκη των καταναλωτών και των εργαζόμενων.
Η παραπάνω απόφαση ελήφθη μονομερώς χωρίς καμία διαδικασία διαβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων και χωρίς να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, για την ορθότητα και την αποτελεσματικότητά της.
Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης στην «πρώτη γραμμή» του Ενεργειακού Κέντρου - σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες - αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν αβεβαιότητα και απογοήτευση για το αύριο.
Οι εργαζόμενοι ήταν όλα αυτά τα χρόνια, παραμένουν και σήμερα αλλά και στο μέλλον, το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΔΕΗ. Είναι αυτοί που στηρίζουν και κρατούν όρθια την Επιχείρηση με πλήρη συνείδηση ότι επιτελούν κοινωνικό έργο.
Αυτό που σήμερα απαιτείται είναι η στήριξη και διασφάλιση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Επιχείρησης ως Ενιαία, Καθετοποιημένη με Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Στη βάση αυτή επιβάλλεται η Αναδιοργάνωση και ο Εκσυγχρονισμός της που θα συντελέσει στη βελτίωση και στην πιο αποτελεσματική παραγωγή έργου προς όφελος των καταναλωτών και της κοινωνίας και όχι η αλλαγή ωραρίου εργασίας.
Η αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης αποτελεί το πρώτο βήμα για την υπονόμευση των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και εντάσσεται στις γενικότερες αντεργατικές επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής στα πλαίσια των Μνημονίων (μειώσεις μισθών, αλλαγή ΚΚΠ/ΔΕΗ, κατάργηση ΣΣΕ, κ.λ.π).
Δεν αποδεχόμαστε μονομερείς, αυταρχικές αποφάσεις της Διοίκησης που καταργούν ρυθμίσεις που έχουν συνομολογηθεί μέσω Συλλογικών Συμβάσεων.
Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης καλεί τη Διοίκηση της Επιχείρησης να επανεξετάσει και να μην προχωρήσει στην απόφαση εφαρμογής του νέου ωραρίου.
Καλούμε τους εργαζόμενους στο Ενεργειακό Κέντρο να συνεχίσουν το μέχρι σήμερα ωράριο απασχόλησης.
Καλούμε όλα τα Σωματεία του χώρου σε συντονισμένες ενέργειες στήριξης των εργαζόμενων έτσι ώστε να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης και κατάργησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Το  Δ.Σ  του  Σ.Ο.Σ  Δ.Ε.Η  ΜΕΓ/ΛΗΣ

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΘ! ΟΛΟΙ -ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!


   3  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Ραντεβού στις πλατείες !
10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Εργατικό ραντεβού στη Θεσσαλονίκη !